Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.示例说明

        如何实现报表中某一列数据限定可以查看的用户?以灵活分析为例,效果如下:

        Image Modified

      注:组合分析报表在没有字段权限的情况下,是直接不显示字段的。

             透视分析报表在没有字段权限的情况下,显示--

             电子表格报表在没有字段权限的情况下,显示空,如下图

             Image Modified

 

步骤

         找到报表的数据集以及相关字段,对这个“ 字段 ” “ 右键–》资源授权 ”,然后授予可以查看的用户即可,这样对于没有权限的用户是看不到这列的数据的。

         Image Modified