Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Smartbi Wiki是产品介绍、使用方法、学习资料等一系列Smartbi产品相关文档的发布平台,随着时间的推移,原有的Wiki已经不能满足多样化的需求,近期对Smartbi Wiki进行了升级,详情如下:

Wiki升级后,主要包括以下变化:

  • 入口变更
  • 新增功能

  • No labels